0,00(0 items )

U heeft geen producten in uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied De onderliggende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij – overeenkomsten met – en commerciële activiteiten van – Rammant.com waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2630,Bist 24, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0541.880.996 is een onderneming opgericht naar Belgisch recht.

Artikel 2 Aanvaarding Het gebruik van de website www.rammant.com , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Rammant.com , impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 Definities Rammant.com: Rammant.com is een BV, opgericht volgens de Belgische wetgeving, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd in België,Bist 24-2630 Aartselaar. Ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 541.880.996, en BTW nummer BE 0541.880.996. www.rammant.com: is de webwinkel van de BV Rammant.com en heeft als doel om zowel producten als diensten aan te bieden, te adverteren of te verkopen via het internet. Diensten: alle diensten die door Rammant.com op haar website aangeboden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Goederen: alle goederen of producten die door Rammant.com op haar website aangeboden worden. Klant: elke gebruiker van www.rammant.com alsook elkeen die een commerciële relatie aangaat met Rammant.com door de aankoop of bestelling van een product of dienst via de website van www.rammant.com. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Rammant.com. een aankoop is slechts definitief na betaling door de klant op het rekeningnummer van Rammant.com BV.

Artikel 4 Betaling De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn exclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant. Het Belgische BTW-tarief is van toepassing. De producten blijven de eigendom van Rammant.com tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Rammant.com houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aangekochte producten kunnen door de klant uitsluitend online betaald worden, met IDEAL, VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, Home Banking, PayPal.

Artikel 5 Beschikbaarheid De producten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website Rammant.com, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Rammant.com engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Rammant.com niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst aangeboden op www.rammant.com, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Rammant.com onmiddellijk de betaalde bedragen terug betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

Artikel 6 Levering De klant is steeds verantwoordelijk voor betaling van alle transportkosten van de levering geplaatst bij www.rammant.com. De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland of Luxemburg. Rammant.com houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Op de factuur, die de goederen vergezelt, worden de details van de geleverde goederen, de transport kosten en de BTW vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. De ontvanger zal een ontvangstbewijs aftekenen voor ontvangst en hiervoor een kopie ontvangen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden met daarop instructies voor een nieuwe poging tot levering, alsook de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer hij/zij het pakket kan laten leveren of zelf ophalen. Rammant.com waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De leveringstermijn van 5 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is enkel een benaderende termijn. Rammant.com kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Artikel 7 Afstand Indien de klant afstand wenst te doen van zijn aankoop, kan dat kosteloos doen middels een e-mail te verzenden aan Rammant.com bevestigd door Rammant.com zolang de goederen niet verzonden zijn.

Artikel 8 Gebrek Indien een klant vaststelt dat het door hem aangekochte product bij de levering gebrekkig is, dient hij Rammant.com hiervan onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product) in kennis te stellen middels een aangetekende zending waarbij de aangekochte producten naar de zetel van de vennootschap worden terug gezonden begeleid van een protestbrief welke de gebreken van het product vermeldt. Opgestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 werkdagen verstreken zijn, is – Rammant.com niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. Indien de terugbetaling gerechtvaardigd is zal deze door Rammant.com geschieden binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Rammant.com vergoed worden. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Rammant.com houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont.

Artikel 9 Non-conformiteit Alle producten en diensten die op de website van www.rammant.com. te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Rammant.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Rammant.com zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Artikel 10 Intellectuele Eigendom De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van www.rammant.com zijn exclusieve eigendom van Rammant,com. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de Rammant.com . Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door Rammant.com.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Rammant.com kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik van de website van Rammant.com. Rammant.com treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar www.rammant.com een link heeft op haar website. Rammant.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Rammant.com. Rammant.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Rammant.com aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Rammant.com alleszins beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling of een aankoop.

Artikel12 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank Elk geschil met Rammant.com is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.

Artikel 13 Wijzigingen aan de algemene voorwaarden Rammant.com kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De Klanten zullen op adequate manier verwittigd worden op de website van www.rammant.com. De Klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen. Elk gebruik van www.rammant.com zoals beschreven in Artikel 2, veronderstelt de kennisname en aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Rammant.com behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 14 Niet-tegenstelbaarheid Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Lidmaatschap beëindigen Klanten kunnen te allen tijde hun account deactiveren via de rubriek “ Mijn Account”.

Artikel 16 Privacybeleid Rammant.com is gebonden aan de algemene wettelijke bepalingen betreffende het gebruik en de bescherming van de gegevens van haar Klanten.